Tran, T. 2016 Dec 28. Công nghiệp hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 32:1S