Tran, Tho. " Công nghiệp hóa Việt Nam trong giai đoạn mới." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 32.1S (2016): n. pag. Web. 1 Apr. 2023