Nguyen, K., & Nguyen, A. 2016 Dec 28. Xây dựng mô hình sinh kế bền vững ở khu dự trữ sinh quyển thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An). VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities. [Online] 32:1S