Nguyen, Khanh, & Anh Hong Nguyen. " Xây dựng mô hình sinh kế bền vững ở khu dự trữ sinh quyển thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu (trường hợp nghiên cứu ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An)." VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities [Online], 32.1S (2016): n. pag. Web. 1 Apr. 2023