Hà, L. (2016). Mối quan hệ của tăng trưởng và tính minh bạch trong khu vực công. VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, 32(4). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/3876