Nguyen Dang Minh

Main Article Content

Abstract

The effeciency of training and self-training skills play an important role to improve the quality of employees which can meet enterprise’s demand. This research is aimed at investigating the responsiveness of students’skills for the labor market by surveying 50 enterprises. Skills are divided in three groups consisting of technical skills, social skill and cognitive skills. From the survey, authors state that students’ skills are lagging behind the asking of enterprises, especial the social skills. Thus, using the cause analysis, author proposes the training skill model for students to meet enterprises’ demands.

Keywords: Đào tạo, tự đào tạo, kỹ năng của sinh viên, Tâm thế

References

[1] Worldbank, Báo cáo Phát triển Việt Nam, Phát triển kĩ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam, 2014.
[2] Ban Tuyên giáo Trung Ương, Ban cán sự Đảng bộ GD&ĐT, Báo cáo tóm tắt Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hà Nội, 2013.
[3] Worldbank, Putting higher education to work: Skills and Research for Growth in East Asia, 2012.
[4] Tổng cục thống kê Việt Nam, Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2016, Hà Nội.
[5] Murray, S and Robinson, H., Graduates into sales-employer, student and university perspective, Education + Training, Vol. 43 No.4 (2001) 184.
[6] Harvey, L and Green, D., Defining quality, Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 18 No.1 (1994) 9.
[7] Louw, L., Bosch, J.K. and Venter, D.J.L., Quality perceptions of MBA courses and required management competencies, Quality Assurance in Education, Vol. 9 No. 2 (2001) 72.
[8] Nabi, G.R. and Bagley, D., Graduates’ perceptions of transferable skills and future career preparation in the UK, Education + Training, Vol. 41 No.4 (1999) 72.
[9] Neelankavil, J.P., Corporate America’s quest for an ideal MBA, Journal of Management Development, Vol. 13 No.5 (1994) 38.
[10] Nguyễn Đăng Minh, Quản trị tinh gọn tại Việt nam - Đường đến thành công, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015.
[11] N. D. Minh, A New Application Model of Lean Management in Small and Medium Sized Enterprises, International Journal of Simulation and Modelling, vol. 14, no. 2 (2015) 185. (http://www.ijsimm.com/)