Nguyen Truc Le, Pham Thi Hong Diep

Main Article Content

Abstract

Among actors participating in market economic institutions, State is an important one that can set out and monitor the implementation of the “rules of the game”. In the different models of market economic institutions, the role of state also manifests itself not only at the scale of the state, but more importantly, at its objectives, tools and ways of participation into economy. Korea is an East Asian country that has achieved phenomenal growth during the second half of the twentieth century. The process of improving the market economy in Korea through different periods of development clearly demonstrates the role of a strong state, while being very flexible in regulating the economy according to market signals. This paper focuses on the role of the state in the market economic institutions of different stages of development in Korea, thus drawing implications for improving the market economic institutions in Vietnam.

Keywords: Hàn Quốc, Nhà nước, Thể chế kinh tế thị trường, Việt Nam

References

[1] Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá (đồng chủ biên), Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, NXB. Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2006.
[2] Lê Xuân Bá, “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, CIEM, Trung tâm Thông tin - tư liệu, 2011.
[3] Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh, Báo cáo phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam 2014, NXB. Tri thức, Hà Nội, 2015.
[4] Lương Xuân Quỳ, Vai trò của nhà nước Việt Nam trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.
[5] Woo-Cumings, The Developmental State, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999.
[6] Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hàn Quốc, Hàn Quốc Đất nước – Con người, 2009.
[7] http://www.tradingeconomics.com/south-korea/gdp-growth-annual
[8] http://www.tradingeconomics.com/south-korea/gdp
[9] Jo Soon, Sự năng động của nền kinh tế Hàn Quốc, NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh, 2000.
[10] Ho Uk, Jeon Houngcheung, Kim Hayam, Kim Okjin, The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis, Contemporary Asian Study Series, 2005.
[11] Jeong Hamyoung, The Role of Administrative Law in Economic Development and Democracy in Korea - Korea Legislation Research Institute, Introduction to Korean Law, Seoul: Springer, 2013, 85-112.
[12] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016