Nguyen Cam Nhung

Main Article Content

Abstract

This paper assesses the impacts of financial integration in the Asia Economic Community (AEC) on the capacity of finance and provision of financial services of Vietnamese commercial banks. In recent years, Vietnamese commercial banks have achieved some successes as reflected in the growth indicators of operation scales, charter capital and total assets. However, under the pressure of integration, the capital adequacy ratio (CAR) fell slightly in 2016 resulting from the applying of the CAR calculation method to commercial banks in accordance with the new regulations towards step by step approaching international standards. Compared to other countries in the AEC, the capacity of finance and provision of financial services of the Vietnamese commercial banks remains low. As a result, it is necessary to carry out synchronous and drastic measures in the coming time to enhance the competitiveness of the Vietnamese commercial banks.

Keywords: năng lực cạnh tranh, hội nhập tài chính, AEC, NHTM, Việt Nam

References

[1] UNCTAD, World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies,
June 2018.
[2] Cục Đầu tư nước ngoài, “Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2018”, 2018, http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/6045/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuoc-ngoai-8-thang-nam-2018.
[3] Google and Temasek, “e-Conomy SEA Spotlight 2017: Unprecedented growth for Southeast Asia’s $50B internet economy, 2017”, 2017.
[4] Tô Thị Thanh Trúc, “Khu vực tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính ASEAN”, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 19 (2016) Q1, 2016.
[5] Phạm Xuân Hoan, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Bích Thủy, “Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Chủ động đón AEC”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 2 tháng 1/2016.
[6] Phạm Xuân Hoan, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Bích Thủy, “Khả năng thích ứng của các ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia hội nhập AEC”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1 tháng 12/2015 (622).
[7] Trần Thị Vân Anh, “Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, 4 (2016) 101.
[8] Nguyễn Thị Diễm Hiền, “Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế Asean”, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 19 (2016) Q1, 2016.
[9] Blattner N., “Competitiveness of Banks”, Journal of Financial Economics, N.21 (1992).
[10] PwC Growth Markets Centre, The Future of ASEAN - Time to Act Financial Services, 2018.