Dang Thi Huong, Vu Thi Minh Hien

Main Article Content

Abstract

Logistics is one of the important factors to ensure the availability of goods, allowing retail businesses to deliver and consume goods quickly. However, logistics in Vietnamese retail businesses is identified as being limited, reducing the efficiency and competitiveness of enterprises. Using qualitative research methods (observation, document synthesis, interview and case studies), the paper points out some problems in the logistic activities of Vietnamese retail businesses and analyzes experience in logistic activities of the Vinmart store chain. Based on these results, the paper proposes some useful solutions to improve logistic activities and enhance the competitiveness of Vietnamese retail businesses in the context of integration.

Keywords: Logistics, retail business, Vinmart.

References

[1] Trang thông tin điện tử Logistics Việt Nam , Thị trường bán lẻ Việt Nam: Sẽ ngày càng hiện đại, http://logistics.gov.vn/nganh-hangthi-truong/thi-truong-ban-le-viet-nam-se-ngay-cang-hien-dai/, 2017 (truy cập ngày 15/06/2019).
[2] Báo điện tử Tri thức trẻ_TTVN, Bán lẻ Việt Nam: Sau 10 năm gia nhập WTO, chúng ta đã đi nhanh được một chút, nhưng các nước khác đã chạy rồi, http://ttvn.vn/kinh-doanh/ban-le-viet-nam-sau-10-nam-gia-nhap-wto-chung-ta-da-di-nhanh-nhanh-duoc-mot-chut-nhung-cac-nuoc-khac-thi-da-chay-roi-5201831154714118.htm/, 2018 (truy cập 17/06/2019).
[3] Đoàn Thị Hồng Vân, Logistics - Những vấn đề cơ bản, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2003.
[4] Douglag M. Lambert, Fundamental of logistics, McGraw - Hill, 1998.
[5] Phillip Kotler, dịch giả Vũ Trọng Hùng, Phan Thăng, Giang Văn Chiến, Marketing căn bản, NXB Lao động - Xã hội, 2007.
[6] J. Fernie, L. Sparks, Logistics and retail management: insights into current practice and trends from leading experts, (2nd ed.), London: Kogan Page, 1998.
[7] E. Frazelle, Supply chain strategy the logistics of supply chain management, New York: McGraw-Hill, 2002.
[8] S. Chopra, P. Meindl, Supply chain management: strategy, planning, and operation, 3. ed. (International ed.), Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall, 2007.
[9] S. Fugate, J. Mentzer, T. Stank, “Logistics performance efficiency, effectiveness and differentiation”, Journal of business logistics 31 (1) (2010) 43-62.
[10] Journal of Logistics Thailand, “Logistics of
7-Eleven”, Journal of Logistics Thailand 3 (2005) 16-33.
[11] Phan Thị Minh Tuyên, Cơ hội và thách thức mới với thị trường bán lẻ Việt Nam, Tạp chí Tài chính, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/co-hoi-va-thach-thuc-moi-voi-thi-truong-ban-le-viet-nam-114109.html/, 2017 (truy cập ngày 17/09/2019
[12] Vietnam Logistics Review, Thị trường bản lẻ yếu khâu logistics. http://vlr.vn/logistics/news-1749.vlr/, 2014 (truy cập ngày 17/09/2019).
[13] Vinmart +, Vinmart lập kỷ lục khai trương 117 cửa hàng chỉ trong 1 ngày. http://www.vinmartplus.vn/tt/1581-vinmart-lap-ky-luc-nganh-ban-le-khai-truong-117-cua-hang-chi-trong-1-ngay-tt/, 2018 năm (truy cập 20/06/2019).
[14] Báo Chính phủ, Chính phủ quyết giảm khoản chi phí chiếm 21% GDP, Nguồn: http://www.kinhdoanhnet.vn/thoi-su/chinh-phu-quyet-keo-giam-khoan-chi-phi-chiem-21 gdp_t114c12n38436/, 2018 (truy cập 20/06/2019).