Nguyen Trong Vinh, Nguyen Cam Nhung

Main Article Content

Abstract

This research evaluates the efficiency of the state budget allocation in Vietnam in the period 2007-2016 by using econometric models of OLS, FEM, REM and FGLS. The estimated results from the model, together with the evaluation of the state budget allocation show that the budget allocation has achieved positive results, but the efficiency of budget allocation is still not high. Following this, the article gives some policy implications for Vietnam to effectively allocate the state budget in the near future.

Keywords: National budget, allocation, efficiency, econometric model.

References

[1] Bộ Chính trị, Nghị quyết số 07 - NQ/TW, 2016.
[2] Mai Ngọc Cường, “Cơ sở khoa học của việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở nước ta giai đoạn 2006-2015”, Đề tài cấp Nhà nước, 2006.
[3] Nguyễn Thị Hải Hà, “Nhận diện một số bất cập trong phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước”, Tạp chí Tài chính 5 (583) (2013) 17-20.
[4] Vũ Sỹ Cường, “Thu, chi ngân sách Nhà nước: Nỗ lực vượt qua khó khăn”, Tạp chí Tài chính 7 (2013) 35-39.
[5] Vũ Như Thăng, “Hướng tới phân bổ ngân sách hiệu quả”.
http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ncvtd/ncvtd_chitiet?dID=25103&dDocName=BTC207067&_adf.ctrl-state=13mt9da7h_4&_afrLoop=45363064360923187)/, 2015 (truy cập ngày 25/12/2017).
[6] Hội Nhà báo Việt Nam,” Chi ngân sách thường xuyên vẫn còn lãng phí, sai chế độ quy định”, http://hoinhabaovietnam.vn/Chi-ngan-sach-thuong-xuyen-van-con-lang-phi-sai-che-do-quy-dinh_n18413.html)/, 2017 (truy cập ngày 25/12/2017).
[7] IMF, “Seeking Sustainable Growth: Short - Term recovery, Long - Term Challenges”, World Economic Outlook Report, Dec, 2017.
[8] Bùi Đại Dũng, Hiệu quả chi tiêu ngân sách dưới tác động của vấn đề nhóm lợi ích của một số nước trên thế giới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2007.
[9] Christine Kim, South Korea 2017 budget focuses on job creation spending up modestly, Seoul, South Korea, 2017.
[10] Christine Wong, Budget Reform in China, University of Melbourne, 2007.
[11] Bộ Tài chính (nhiều năm), Dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước.
[12] Nguyễn Thị Hải Hà, Bùi Đường Nghiêu, Nghiên cứu và xây dựng các định mức phân bổ ngân sách tại các địa phương, Học viện Tài chính, Hà Nội, 2005.
[13] Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Định mức phân bổ ngân sách Nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, Nghệ An, tháng 7/2014, 2014.
[14] Trương Bá Tuấn, Phân cấp ngân sách ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng đổi mới, 2014.
[15] Lê Thị Mai Liên, “Cơ chế phân bổ nguồn lực nhà nước và cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập”, http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/co-che-phan-bo-nguon-luc-ngan-sach-nha-nuoc-va-co-che-hoat-dong-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-130343.html)/, 2017 (truy cập ngày 25/12/2017).
[16] D. Hajkova, J. Hurnik, Cobb - Douglas Function: “The case of a Converging Economy”, Czech Journal of Economics and Finance 9/10 (57) (2007) 465- 476.
[17] W. Greene, Econometric Analysis, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2000.
[18] J.M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
[19] Daniel Hoechle, Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross - Sectional Dependence, University of Basel, 2007.
[20] Tổng cục Thống kê (nhiều năm), Chỉ số GINI Việt Nam.
[21] Thời báo Tài chính Việt Nam, “Từng bước quy định phân bổ ngân sách theo hiệu quả đầu ra”. http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-12-21/tung-buoc-quy-dinh-phan-bo-ngan-sach-theo-hieu-qua-dau-ra-39118.aspx)/, 2016 (truy cập ngày 25/12/2017).