TOAN, Dương Thị. Phân tích sự ảnh hưởng của tính chất đất đến ổn định bờ sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn trong mùa mưa. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, [S.l.], v. 32, n. 3, sep. 2016. ISSN 2588-1094. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/EES/article/view/2379>. Date accessed: 18 apr. 2024.