Dương Thị Toan

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Bài báo tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính chất đất và dao động mực nước sông trong mùa mưa đối với bờ sông Cầu, khu vực Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Mô hình SEEP/W và SLOPE/W của phần mềm Geoslope được sử dụng để phân tích, mô phỏng sự tác động dao động mực nước. Các thông số bờ sông được xác định và sử dụng phân tích bao gồm sức hút dính, sức chống cắt và tính thấm. Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp Hickin và Nanson (1984) và Briaud JL (2008) để tính tốc độ xói lở dựa vào địa hình bờ và thành phần hạt.  Kết quả cho thấy khi tốc độ dòng chảy không vượt qua ngưỡng gây xói thì bờ sông chủ yếu bị mất ổn định khi mực nước hạ xuống, mực nước hạ càng nhanh càng ngây nguy hiểm cho bờ sông. Đối với đất bờ sông có hệ số thấm nhỏ, hiện tượng thấm ít tác động đến ổn định bờ, bờ sông mất ổn định khi mực nước hạ. Đối với bờ sông có hệ số thấm cao, hiện tượng thấm tác động mạnh mẽ đến bờ sông và gây mất ổn định khi mực nước dâng cao.  Khi dòng chảy đủ lớn để gây xói, áp dụng phương pháp Hickin và Nanson (1984),  Tốc độ xói lở tính cho ba mặt cắt MC1, MC2, MC3 tại sông Cầu, khu vực Chợ Mới lần lượt là 6,2; 9,6 và 5,5m.

Từ khóa: Sạt lở bờ sông, tính chất đất. dao động mực nước, phần mềm Geoslope.

References

[1] Do Minh Duc, 2010. Characteristics of the Cau river bank erosion in Bac Kan province. Vietnam Geotechnical Journal, 2010 (in Vietnamese).
[2] Pham Tich Xuân và nnk, 2005. Nghiên cứu đánh giá tai biến sạt lở bờ sông các tỉnh miền núi phía Bắc. Đề tài nhánh thuộc Đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng chống”. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Viện Địa chất.
[3] D. T. Toan and D. M. Duc , 2011. Characteristics of unsaturated soils in the Cau river bank, Bac Kan province. VNU Journal of Science, Earth Sciences 27, No. 1S (2011)
[4] M. Rinaldi, N. Casagli, S. Dapporto, and A. Gargini, 2004. Monitoring and Modelling of Pore Water Pressure Changes and Riverbank Stability During Flow Events. Earth Surf. Process. Landforms 29, 237–254 (2004). Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/esp.1042
[5] GEO-SLOPE International Ltd., Seepage modeling with SEEP/W 2007. Web: http://www.geo-slope.com
[6] GEO-SLOPE International Ltd., Stability modeling with SLOPE/W 2007 Version. Web: http://www.geo-slope.com.
[7] Hickin, E. J., and Nanson, G. C., 1984, Lateral migration rates of river bends: Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers,110 (11) 1557-1567.
[8] Briaud JL. Case histories in soil and rock erosion: Woodrow Wilson Bridge, Brazos River Meander, Normandy Cliffs, and New Orleans Levees. J. Geotech. Geoinviron. Eng., ASCE 2008;134(10):1424 - 1447.
[9] Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước lưu vực sông cầu giai đoạn 2010 – 2015
[10] Nguyễn Phương Nhung. Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông cầu bằng mô hình mike basin. Luận văn Thạc sĩ 2011, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.