Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lượng, Đỗ Khắc Hải, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Kiều Hưng

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu phương pháp xác định đồng thời salbutamol, ractopamine và clenbuterol sử dụng thiết bị sắc ký lỏng siêu hiệu năng khối phổ hai lần (UPLC/MS/MS) đạt độ nhạy và độ chọn lọc cao, quy trình chiết mẫu đơn giản, thời gian phân tích nhanh. Mẫu được chiết bằng dung dịch đệm K2HPO4, làm sạch mẫu qua cột pha rắn SCX rồi định lượng trên UPLC/MS/MS. Khẳng định chất nghiên cứu bằng 4 ion đặc trưng, phương pháp đã được phê duyệt theo quyết định 657/2002/EC của Cộng đồng chung Châu Âu, đáp ứng yêu cầu của Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

Từ khóa: Salbutamol, ractopamine, clenbuterol; UPLC/MS/MS; TACN.

References

[1] In Kyungsung, Seo Jung Park, Kyutae Kang, Min Young Kim and Seongbeom Cho, Development and Application of a method for Rapid and Simultaneous determination of three β - agonist (Clenbuterol, ractopamine and Zilpaterol) using Liquid Chromatography - tandem Mass Spectrometry, Korean J. Food Scie. An, vol 35, No 1, pp 212 - 129 (2015).
[2] Uniterd States Deparment of Agriculture. Food safety and Inspection Service, Office of Public Health Science, Determination and Confirmation of Beta-Agonists by HPLC/MS/MS, Revision 07 (2016).
[3] Dickson LC, MacNeil JD, Lee S, Fesser AC, Determination of beta-agonist residues in bovine urine using liquid chromatography-tandem mass spectrometry, J AOAC Int. Vol. 88(1), pp.46-56 (2005).
[4] Jirapa Setjintanin, Nuntana Klinsunthorn, Wantana Onpirom, Mongkol Chenchittikul, Determination of Beta-agonist Residues in Pork at the South-Middle Region, Medical Journal, Vol.25 No.4 (2006)
[5] Commission Decision 2002/657/EC implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results.