Bùi Huy Hoàng, Hà Ngọc Hiến, Nguyễn Thế Đức, Nguyễn Văn Út, Phan Ngọc Trung

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Bạch Hổ là mỏ dầu khí lớn nhất Việt Nam đã được đưa vào khai thác cho tới nay. Từ khi đưa vào khai thác năm 1988, mô hình mô phỏng khai thác thân dầu đá móng mỏ Bạch Hổ đã được xây dựng, cải tiến và nâng cấp nhiều lần bởi XNLD Vietsovpetro. Các mô hình mô phỏng này đã được sử dụng hiệu quả trong việc thiết kế và quản lý khai thác mỏ. Cũng như phần lớn các mô hình mô phỏng mỏ dạng móng granitoid nứt nẻ tại Việt Nam, mặc dù được xây dựng công phu, sau một thời gian sử dụng vẫn cho những kết quả dự báo sai lệch đáng kể so với thực tế. Mô hình mô phỏng khai thác mới nhất hiện nay là mô hình một độ rỗng chạy trên phần mềm mô phỏng vỉa ECLIPSE của công ty Schlumberger. Mô hình một độ rỗng này cho kết quả mô phỏng tương đối tốt, tuy nhiên vẫn không đáp ứng được cho công tác dự báo dài hạn do cần phải hiệu chỉnh liên tục theo thời gian. Một trong các lý do có thể là các vỉa/thân dầu dạng nứt nẻ ứng xử như mô hình hai độ rỗng mà mô hình một độ rỗng không đáp ứng được. Vì vậy, trong nghiên cứu này, một mô hình hai độ rỗng cho thân dầu đá móng mỏ Bạch Hổ đã được xây dựng trên cơ sở các số liệu thực tế và các số liệu chuyển đổi từ mô hình một độ rỗng. Trong đó, các tham số trong mô hình một độ rỗng được coi như là tham số hiệu dụng tổng cộng của môi trường đá nứt nẻ. Kết quả nhận được ban đầu cho thấy sự phù hợp với số liệu thực đo của mô hình hai độ rỗng là khá tốt và tin cậy hơn so với mô hình một độ rỗng.

Từ khóa: Mỏ Bạch Hổ, thân dầu móng nứt nẻ, matrix, hai độ rỗng, phần mềm ECLIPSE.

References

[1] XNLD Vietsovpetro, Thiết kế công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu, 2013.
[2] Kazemi, H. et al., Numerical simulation of water-oil flow in naturally fractured reservoir, Society of Petroleum Engineers Journal, 16, 1976, 317.
[3] Hoàng Hồng Lĩnh, Đặc tính nứt nẻ của đá móng mỏ Bạch Hổ và nghiên cứu điều chế tampon thích hợp để chống mất dung dịch trong đới nứt nẻ dị thường áp suất thấp, Luận án Tiến sỹ Địa chất, Hà Nội, 2001.
[4] Van Golf-Racht, Fundamentals of fractured reservoir engineering, Elsevier, 1984.
[5] Scientific Software Intercomp, Modeling of Basement Reservoir in White Tiger, Volume 3, Petrophisical Analysis, Vũng Tàu 1997.
[6] Shaohua Gu, Yuetian Liu, Zhangxin Chen, Cuiyu Ma, A method for evaluation of waterflooding performance in fractured reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol 120, 2014, 130.
[7] Schlumberger, ECLIPSE Technical Description, 2009.
[8] Nguyễn Chu Chuyên, Nghiên cứu độ thấm của móng granit mỏ Bạch Hổ, chọn giá trị thích hợp phục vụ tính toán khai thác, Luận án Tiến sỹ Địa chất, Hà Nội, 2000.