Luu The Anh

Main Article Content

Abstract

Macronutrients (N, P2O5, K2O) are needed during the growth stages of rice. The
concentration of these nutrients of paddy soils is highly variable and dependent on farming systems
and manuring regime. This research presents the status and fluctuation of macronutrients in the top
soil layer (0 - 20 cm) of paddy soils in Thai Binh province for the period from 2005 to 2015 by
analyzing data of 70 samples of the surface soil layer of Salic Fluvisols, Thionic Fluvisols and
Fluvisols. The total and available contents of N, P2O5 and K2O were changed distinctively. There are
some limiting factors such as lack of available phosphorus in the top soil layer of Fluvisols and lack of
available potassium in all soil groups. Total content of N, P2O5 and K2O in all soil groups was not
significantly increased. The available content of phosphorus increased rapidly in Salic Fluvisoils
(increased by 3.51 mg/100g) and Thionic Fluvisols (increased by 5.16 mg/100 g), but decreased
slightly in Fluvisols (reduced by 0.33 mg/100 g). Meanwhile, the available content of potassium was
remarkly reduced in Fluvisols (reduced by 4.06 mg/100 g) but slightly decreased in all the remain soil
groups. Available content of potassium in Salic and Thionic Fluvisols has a tendency to decrease
slightly, i.e. 0.15 and 1.87 mg/100g, respectively. The study result provides the basis for a reasonable
and balanced fertilization in rice paddy soils in Thai Binh province.
Keywords


Macronutrients, available potassium, available phosphate, Thai Binh


References


[1] Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam, 2013. Nghị Quyết số 39/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thái Bình.
[2] Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, 2014. Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình. NXB Thống kê, Hà Nội, 370 tr.
[3] Nguyễn Như Hà, 2006. Giáo trình bón phân cho cây trồng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 192 tr.
[4] Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, 2005. Báo cáo thuyết minh bản đồ đất tỉnh Thái Bình, kèm theo bản đồ đất tỷ lệ 1:50.000. Hà Nội, 47 tr.
[5] Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm (Bộ NN&PTNT), 2001. Những thông tin cơ bản về các loại đất chính Việt Nam. NXB Thế giới.
[6] Trần Minh Tiến và nnk, 2013. Biến động một số tính chất đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Bản pdf, 13 tr.
[7] Minh Ngoc Nguyen, Stefan Dultz, Flynn Picardal, Anh Thi Kim Bui, Quang Van Pham, Juergen Schieber, 2015. Release of potassium accompanying the dissolution of rice straw phytolith. Chemosphere, Vol. 199, pp. 371-376.
[8] Fairhurst Witt C., Buresh R.J. and Dobermann A., 2007. Rice: A practical guide to nutrient management (2nd Edition). International Rice Research Institute (IRRI), Philippines, International Plant Nutrition Institute (IPNI) and International Potash Institute (IPI), Singapore.
[9] Johnston A.M., Khurana H.S., Majumdar K., Satyanarayana T., 2009. Site-specific nutrient management - concept, current research and future challenges in Indian agriculture. Journal of the Indian Society of Soil Science, Vol. 57, Iss. 1, pp. 1-10.
[10] Timsina J., Jat M.L. and Majumdar K., 2010. Nutrient management research priorities in Rice-Maize system of South Asia. Better Crops - South Asia, Vol. 4, Iss. 1, pp. 4-6.
[11] Witt C., Buresh R.J., Peng S., Balasubramanian V. and Dobermann A., 2007. Rice: A practical guide to nutrient management. Nutrient management, pp. 1-45. International Rice Research Institute (IRRI), International Plant Nutrition Institute (IPNI) and International Potash Institute (IPI).

Keywords: Keywords: Macronutrients, available potassium, available phosphate, Thai Binh.

References

[1] Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam, 2013. Nghị Quyết số 39/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thái Bình.
[2] Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, 2014. Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình. NXB Thống kê, Hà Nội, 370 tr.
[3] Nguyễn Như Hà, 2006. Giáo trình bón phân cho cây trồng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 192 tr.
[4] Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, 2005. Báo cáo thuyết minh bản đồ đất tỉnh Thái Bình, kèm theo bản đồ đất tỷ lệ 1:50.000. Hà Nội, 47 tr.
[5] Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm (Bộ NN&PTNT), 2001. Những thông tin cơ bản về các loại đất chính Việt Nam. NXB Thế giới.
[6] Trần Minh Tiến và nnk, 2013. Biến động một số tính chất đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Bản pdf, 13 tr.
[7] Minh Ngoc Nguyen, Stefan Dultz, Flynn Picardal, Anh Thi Kim Bui, Quang Van Pham, Juergen Schieber, 2015. Release of potassium accompanying the dissolution of rice straw phytolith. Chemosphere, Vol. 199, pp. 371-376.
[8] Fairhurst Witt C., Buresh R.J. and Dobermann A., 2007. Rice: A practical guide to nutrient management (2nd Edition). International Rice Research Institute (IRRI), Philippines, International Plant Nutrition Institute (IPNI) and International Potash Institute (IPI), Singapore.
[9] Johnston A.M., Khurana H.S., Majumdar K., Satyanarayana T., 2009. Site-specific nutrient management - concept, current research and future challenges in Indian agriculture. Journal of the Indian Society of Soil Science, Vol. 57, Iss. 1, pp. 1-10.
[10] Timsina J., Jat M.L. and Majumdar K., 2010. Nutrient management research priorities in Rice-Maize system of South Asia. Better Crops - South Asia, Vol. 4, Iss. 1, pp. 4-6.
[11] Witt C., Buresh R.J., Peng S., Balasubramanian V. and Dobermann A., 2007. Rice: A practical guide to nutrient management. Nutrient management, pp. 1-45. International Rice Research Institute (IRRI), International Plant Nutrition Institute (IPNI) and International Potash Institute (IPI).