Nguyễn Xuân Cự

Main Article Content

Abstract

With an advantage of relatively wide area, diversified terrain, Ha Giang province is considered to have a great potential to develop grass-fed livestock. However, in Ha Giang, there are now many difficulties in ensuring the provision of green food for cattle, especially in cold winter season. In order to contribute to the development of livestock feed supply in the area, this study aims to select suitable tree and grass species for ecological conditions in Ha Giang, contributing to the sustainable development of livestock in the area.


Selected research results from 11 plants and grass varieties, including: VA06; Panicum maximum TD58; Guatemala; Brachiaria Brizantha, B. Mulato II; The Florida Elephant; Pakchong; Maize NK4300; Maize LCH9; local Sorghum in Lao Cai; imported Sorghum BMR6 shows that Pakchong, VA06, TD58 and maize variety NK4300 have good growth and yield. The Pakchong elephant grass is capable of yielding 188.6 tons / ha / year, VAO6 177.8 tons / ha / year, Panicum maximum TD58 is 126.6 tons / ha / year and maize variety NK4300 was 70.4 tons / ha / 2 crops of Summer and Autumn.


Based on the results of field experiments, the study has selected the Pakchong elephant grass, VA06, Panicum maximum TD58 and maize variety NK4300, which have good growth, high yielding and suitable for the ecological condition in Ha Giang province.


 

Keywords: Keywords: Plants and grasses, high yield, green food, cattle.

References

[1] Nguyễn Thị Mùi, Lương Tất Nhợ, Hoàng Thị Hấn, Mai Thị Hướng, Tổng kết đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nguồn thức ăn cho gia súc ăn cỏ và bước đầu xây dựng mô hình trồng cây thức ăn gia súc tại huyện Đồng Văn – Hà Giang”, 2004
[2] Nguyễn Quang Tin và Lưu Ngọc Quyến, Báo cáo đề tài “Một số giải pháp chuyển đổi đất một vụ lúa năng suất thấp canh tác nhờ nước trời sang trồng cây thức ăn gia súc”, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc, 2014.
[3] Nguyễn Văn Quang, Hồ Văn Núng và Nguyễn Văn Lợi, Thu thập và tuyển chọn một số một số giống cây thức ăn xanh có năng suất, chất hượng cao trong vụ Đông theo hướng đa mục đích sử dụng, Tạp chí Khoa học - Công nghệ chăn nuôi, Số 31 Tháng 8, 2011, 46-54
[4] Trần Trung Kiên, Báo cáo đề tài “Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ngô lai nhập nội từ Trung Quốc tại vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam, Đại học nông lâm Thái Nguyên, 2013.
[5] Nguyễn Tuấn Chinh, So sánh một số giống cao lương làm thức ăn cho gia súc trong vụ thu đông năm 2008 tại Gia Lâm, Hà Nội. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường ĐHNN Hà Nội, 2009.
[6] Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Văn Trạch, Phạm Xuân Cường, Nghiên cứu giá trị của một số giống cao lương trong mùa đông tại Gia Lâm - Hà Nội. Tạp chí khoa học và phát triển 2008, tập 6, số 1, tr 52-55.
[7] Võ Thị Ngọc Hoàng, Đề tài NCKh “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của sáu giống lúa miến (Sorghum bicolor L. Moench) trồng tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai”, 2011.