Huu Tuan Do

Main Article Content

Abstract

A blue lake in An Son Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City has been recently discovered to have a beautifully blue color. There is an urgent need to answer the question whether the water is safe or not for using. Therefore, this research evaluated the lake water quality by combining 3 indices, Water Quality Index (WQI), Trophic State Index (TSI), and Heavy Metal Pollution Index (HPI). The results showed that WQI = 1 with pH = 10.21 indicating that the lake water is heavily polluted. It is not safe to use for B1 and B2 purposes of QCVN 08-MT:2015. TSI was 28,9, showing that this lake was oligotrophic. This result was confirmed by very low ammonium and phosphate concentrations of <0,02 mg/l and <0,05 mg/l, respectively. The lake was not polluted by heavy metals with HPI = 3,89. The reasons of high pH value and the deep blue color of the lake were also primarily studied in this research.

Keywords: Water Quality Index, Trophic State Index, Heavy Metal Pollution Index, blue lake

References

[1] Nguyễn Văn Hợp, Phạm Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Mạnh Hưng, Thuỷ Châu Tờ, Đánh giá chất lượng nước sông Bồ ở tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI), Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 58 (2010).
[2] Nguyễn Văn Hợp, Thuỷ Châu Tờ, Nguyễn Hữu Nam, Đánh giá chất lượng nước sông Hương dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI), Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học 9-2 (2004) 23.
[3] Lan T T and Long N P, Assessment of surface water quality by water quality index (WQI) at the Cai Sao canal, An Giang province, Vietnam, Livestock Research for Rural Development 23 (2011) 151.
[4] Lê Hoàng Bảo Trân, Chế Đình Lý, Nguyễn Hiền Thân, So sánh kết quả đánh giá chất lượng nước bằng ñánh giá toàn diện mờ và chỉ số chất lượng nước: trường hợp nghiên cứu sông Đồng Nai, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 17 (2014).
[5] Trịnh Bích Liên, Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN (2011).
[6] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 879/QÐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Hà Nội (2011).
[7] A.Lumb, T. C. Sharma, F. Bibeault, P. Klawunn, A Comparative Study of USA and Canadian Water Quality Index Models, Water Quality, Exposure and Health 3-3 (2011) 203–216.
[8] Monika Dubey, N. C. Ujjania, Kamlesh Borana, Water Quality Index (WQI) of Sarangpani Lake, Bhopal (India), Environment & Ecology, 34-4D (2016) 2475-2479.
[9] Wei Suna, Chunyu Xiaa, Meiying Xua, Jun Guoa, Guoping Suna, Application of modified water quality indices as indicators to assess the spatial and temporal trends of water quality in the Dongjiang River, Ecological Indicators 66 (2016) 306.
[10] Nguyễn Văn Hợp, Phạm Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Hữu Hoàng, Võ Thị Bích Vân, Thủy Châu Tờ, Chất lượng nước và tình trạng phú dưỡng các hồ trong kinh thành Huế, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 73-4 (2012).
[11] Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Đình Cảnh, Nguyễn Thiên Phương Thảo, Bùi Thị Nhị, Thử nghiệm mô hình hóa sự phân bố không gian của hàm lượng chlorophyll-a và chỉ số trạng thái phú dưỡng nước Hồ Tây sử dụng ảnh Sentinel-2A, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội 32-2S (2016).
[12] A.Bekteshi, A. Cupi, Use of Trophic State Index (Carlson, 1977) for Assessment of Trophic Status of the Shkodra Lake, Journal of Environmental Protection and Ecology 15-1 (2014) 359.
[13] Mohammed J. S. A. Al-Haidarey, Ibtihal A. Abdumunem, Muhson C. Abbas, Nadhir Al-Ansari, The trophic state index of Bahr Al-Najaf depression reservoir, Iraq. Journal of Environmental Hydrology 24 (2016) 1.
[14] Cristiano Cigagna, Daniel Marcos Bonotto, Antonio F. Monteiro CamargoJosé Ricardo Sturaro, Trophic state index (TSI) and physico-chemical characteristics of a shallow reservoir in southeast Brazil, Environmental Earth Sciences, 75-102 (2016).
[15] Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, Trần Thị Bích Nga, Bước đầu xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong môi trường nước Sông Hồng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53-1 (2015) 64.
[16] Trương Công Đức, Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô Thành phố Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN, (2014).
[17] Soma Giri, Abhay Kumar Singh, Assessment of Surface Water Quality Using Heavy Metal Pollution Index in Subarnarekha River, India, Water Qual Expo Health 5 (2014) 173.
[18] B. Prasad, J. Bose, Evaluation of the heavy metal pollution index for surface and spring water near a limestone mining area of the lower Himalayas, Environmental Geology 41-1 (2001) 183.
[19] Mohammad S. Moyel, Ali H. Amteghy, Wesal F. Hassan, Enas A. Mahdi, Hussein H. Khalaf, Application and evaluation of water quality pollution indices for heavy metal contamination as a monitoring tool in Shatt Al Arab river, Journal of International Academic Research for Multidisciplinary 3-4 (2015).
[20] Rajkumar Herojeet, Madhuri S. Rishi, Naval Kishore, Integrated approach of heavy metal pollution indices and complexity quantification using chemometric models in the Sirsa Basin, Nalagarh valley, Himachal Pradesh, India, Chinese Journal of Geochemistry 34-4 (2015) 620.
[21] Amaal M. Abdel-Satar, Mohamed H. Ali, Mohamed E. Goher, Indices of water quality and metal pollution of Nile River, Egypt, Egyptian Journal of Aquatic Research, (2017).
[22] M. Shiji, A.R. Sabitha, Kavya Prabhakar and P.S, Harikumar, Water quality assessment of Kavvayi Lake of northern Kerala, India using CCME water quality index and biological water quality criteria, Journal of Environmental Biology 37 (2016) 1265.
[23] Şehnaz Şener, Erhan Şener, Ayşen Davraz , Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey), Science of the Total Environment 584-585 (2017) 131.
[24] Edris Hoseinzadeha, Hassan Khorsandib, Chiang Weic, Mahdi Alipourd, Evaluation of Aydughmush River water quality using the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI), River Pollution Index (RPI), and Forestry Water Quality Index (FWQI), Desalination and Water Treatment (2014) 1.
[25] Robert E. Carlson, A trophic state index for lakes, Limnology and Oceanography, 22-12 (1977) 361.
[26] Amaal M. Abdel-Satar, Mohamed H. Ali, Mohamed E. Goher, Indices of water quality and metal pollution of Nile River, Egypt, Egyptian Journal of Aquatic Research (2017).