Cơ Hoàng Xuân

Main Article Content

Abstract

Vietnam is considered to possess a great potential for wind and solar energy. Based on  a review of secondary materials, surveys, and development of potential distribution map, the study generated some concrete results. Total wind energy and solar radiant energy was calculated for the coastal areas of ​​Vietnam. The south central coastal area (from Tuy Hoa toward the South of Vietnam) has the largest potential of wind energy. Radiation power in coastal areas is plentiful, and most of the areas have total solar radiation of over 1200KWh/m2/year. Sites with good conditions for building wind and solar power complexes are mainly located along the south central and southern coasts, especially in Binh Thuan and Ninh Thuan Provinces.

Keywords: Wind-Solar Power, Grid-connected, coastal area, Vietnam

References

1. Nguyễn Thế Chinh, Nguồn tài nguyên năng lượng Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ TN&MT.
2. Tài liệu Hội thảo Việt – Đức: “Điện mặt trời tại Việt Nam: Hệ thống điện mặt trời mặt đất và cơ chế bù trừ trong sản xuất điện mặt trời trước cơ hội bứt phá” (2017), Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tạ Văn Đa (2006), Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học Đánh giá tài nguyên và khả năng khai thác năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam, Viện Khí tượng Thuỷ văn, Hà Nội.
4. Nguyen Quoc Khanh (2007), ‘Wind energy in Vietnam: Resource assessment, development status and future implications’, Energy Policy, Volume 35, Issue 2, Pages 1406-1413.
5. Đặng Thị Hải Linh và nnk (2016), Nghiên cứu một số điều kiện phát triển điện gió tại Việt Nam trên cơ sở dự án Nhà máy Phong Điện I – Bình Thuận, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 1S, Page 238 -244.
6. Tạ Văn Đa và nnk (2016), Khả năng khai thác năng lượng mặt trời phục vụ các hoạt động đời sống ở miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 1S, Page 83 -89.
7. Thủ tướng Chính Phủ (2011), Quyết định Phê duyệt Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, điều chỉnh năm 2016, QĐ số 1208/QĐ-TTg, Hà Nội.
8. Trần Thục, Tạ Văn Đa, Nguyễn Văn Thắng (2012), Năng lượng gió ở Việt Nam – Tiềm năng và khả năng khai thác, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội.