Nguyen Hai

Main Article Content

Abstract

Da River basin segments through Lai Chau, Dien Bien, and Son La Provinces is the area with high ​​slope, rugged and divided terrain. Hilly land occupies 90% of the natural area, in which more than 60% is the slope of above 15o. Applying GIS technology with terrain, soil, climate and land use data to build soil degradation map of the study area shows that most of the study area is degraded, with 55% of the area in slightly degradation level equivalent to 1,801,647 hectares of natural area; medium degradation level is 792,247 hectares, accounting for 24.2%; severe degradation level covers an area of 499,952.5 ha, accounting for 15.27% of the natural area. The causes of soil degradation are ranked in descending order of the level of impact as follows: soil erosion, fertility decline, and laterite process.

Keywords: Soil degradation, soil erosion, fertility decline, stoniness.

References

[1] Nguyễn Xuân Hải (2016), Các quá trình thoái hoá đất, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[2] Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Anh Hùng(2009), Phân loại, đánh giá mức độ suy thoái tài nguyên đất dọc hai bên hành lang đường Hồ Chí Minh khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Tạp chí Khoa học Đất, số 32, Tr. 82-85.
[3] Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, (2000), Nghiên cứu nguyên nhân và mức độ suy thoái môi trường đất vùng Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn, Hà Nội.
[4] Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp(2004), Bản đồ đất và thuyết minh bản đồ đất tỷ lệ 1/100.000 ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
[5] Trung tâm tư liệu đo đạc và bản đồ – Cục Đo Đạc và Bản Đồ (2006), Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
[6] Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai -Tổng cục Quản lý đất đai, (2015), Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/100.000 và số liệu ba tỉnhLai Châu, Điện Biên, Sơn La.
[7] Trung tâm Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu - Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đối khí hậu, (2016), Số liệu khí hậu giai đoạn 2001-2015 của ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
[8] Wischmeier, W.H. and D.D. Smith (1978), Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning. Agriculture Handbook No. 537. USDA/Science and Education Administration, US. Govt. Printing Office, Washington, DC. 58pp.
[9] Toxopeus, A.G. (1997), Cibodas: the erosion issue. In: ILWIS 2.1 for Windows: Applications guide: the Integrated Land and Water Information System/editor C.J. van Westen, A. Saldaña López, S.P. Uria cornejo, G. Chavez Ardanza. - Enschede : ITC, 1997. 352 p. Chapter 23 : pp. 307-321.
[10] Gaudasasmita, K. (1987), Contribution to Geo-Information System Operation for Prediction of Erosion. MSc Thesis, ITC, The Netherlands, 130 pp.