Cường Trần Thiện

Main Article Content

Abstract

Lo Tri coal mine is located on Nhen Mountain, Cam Dong Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province, which is managed and operated by Thong Nhat Coal Company.


The results showed that the effluents from the mine are characterized by low pH (3.17), high contents of TSS, Fe and Mn (TSS: 566.4 mg/l; Fe: 26.55 mg/l; Mn: 3.34 mg/l). After being treated through the treatment system, the pH of the water became alkaline, Fe and Mn contents were below the standard thresholds, while the TSS was still 1.5 times higher than that of the QCVN 40:2011 /BTNMT. The results also showed that the water quality in Ngo Quyen stream (receiving waste water from the mine) was contaminated (TSS values in both samples were higher than that of the QCVN 08-MT: 2015/BTNMT by 1.28 to 1.31 times; 1/2 samples of Fe and Mn sample values were 1.56 times and 1.2 times higher than QCVN limits, respectively).


For soil samples, all three samples analyzed showed that Pb, Cu and Zn contents were higher than limits set by the QCVN 03-MT: 2015/BTNMT for industrial land (Pb was 2.5 times, Cu: 1.9 times and Zn 2.6 times higher than standards). This demonstrates that the management and monitoring of pollution at site is not practically effective which presents substantial threats to the surrounding environment.

Keywords: Coal mine environment, soil and water environment.

References

[1] Công Ty Than Thống Nhất. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35 khu Lộ Trí, 2009
[2] Đỗ Mạnh Dũng, Nguyễn Hồng Trường, Phan Thị Thu Thủy và nnk. Kết quả quan trắc môi trường khu vực Cẩm Phả. Công ty CP Tin học, Công nghệ và Môi trường - TKV, 2014
[3] Lê Đình Thành và Nguyễn Thế Báu. Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo và phục hồi môi trường mỏ than Lộ Trí tỉnh Quảng Ninh. Khoa học kỹ thuật Thủy Lợi và Môi Trường, 2012
[4] Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.Báo cáo hiện trạng môi trường các khu vực khai thác than, 2009
[5] TCVN 6663 - 3: 2003 - Chất luợng nuớc - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu
[6] TCVN 6663 -6: 2008 - Chất luợng nuớc - Lấy mẫu - Phần 6: hướng dẫn lấy mẫu ở
sông và suối.
[7] TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu nước thải
[8] David J Maguire, M. F Goodchild, D. W Rhind. Geographical Information Systems. Longmam Scientific & Technical. New York. 1994.
[9] Environmental Data Management Systems. EQWin Tutorial. Gemcom Tech. Canada. 2015.