Quy Trần Văn, Hà Thị Nguyễn, Đồng Thành Nguyễn, Hoàng Viết Nguyễn

Main Article Content

Abstract

Abstract: The impact of pH, reaction time, Al3+/ P molar ratio, phosphate concentration and polymer concentration on the phosphate removal by alum sunfate was carried out. The obtained results showed that optimal conditions for phosphate removal by Al2(SO4)3.18H2O was as follow: pH of 6,0; reaction time about 30 minutes, Al3+/P mole ratio of 2:1; polymer concentration of 1,0 mg/L. Initial phosphate concentration did not affect significantly on the removal efficiency. Test with real wastewater (taken from To Lich river) proved that these abover condition was applicable.


 

Keywords: Keywords: Phosphate removal; chemical precipitate; influence factors.

References

[1] Ravindra Kumar Gautam, Sushmita Banerjee, Pavan Kumar Gautam and M.C. Chattopadhyaya, Remediation Technologies for Phosphate Removal from Wastewater: An Overview, Advances in Environmental Research, 36 (2014), Chapter 7.
[2] Lê Văn Cát, Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phôtpho, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội, 2007.
[3] Vũ Đức Lợi, Nghiên cứu xử lý ion phôtphat trong nước bằng bùn đỏ biến tính, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 20(3) (2015) 173.
[4] Sawsan A. M. Mohammed and Haider Abbas Shanshool, Phosphorus Removal from Water and Waste Water by Chemical Precipitation Using Alum and Calcium Chloride, Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 10(2) (2009) 35.
[5] Đỗ Khắc Uẩn, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình kết tủa phôtphat trong nước thải có độ kiềm thấp, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 30(1) (2009) 90.
[6] Asmaa Shalaby, Phosphate Removal from Wastewater by Electrocoagulation Using Aluminium Electrodes, American Journal of Environmental Engineering and Science, 1(5) (2014) 90.
[7] Georgantas, H.P. Grigoropoulou Phosphorus and organic matter removal from synthetic wastewater using alum and aluminum hydroxide, Global NEST Journal, 8(2) (2006) 121.
[8] Haiming Huang, Dingding Zhang, Zhenjing Zhao, Peng Zhang and Faming Gao, Comparison investigation on phosphate recovery from sludge anaerobic supernatant using the electrocoagulation process and chemical precipitation, Journal of Cleaner Production 141 (2016) 429.