Le Sy Chinh, Pham Anh Hung, Phan Do Hung

Main Article Content

Abstract

Abstract: This study aims to assess the effect of reflux ratio on piggery wastewater treatment efficiency after biogas tank treatment (high organic matter, nitrogen and suspended solids) of bio-filtration system combines with alternate aeration, there were three reflux ratios were used in this study including: (i) Qhl = Qv, (ii) Qhl = 2Qv and (iii) Qhl = 3Qv.The results show that reflux ratio did not have effect on the treatment efficiency of COD, N-NH4+, SS, T-P. When changed reflux ratio the treatment efficiency of these parameters were still stable with the values are 81-87%, 95-99%, 80-95% and 49- 55% respectively.When the return rate change affected the total nitrogen (T-N) removal efficiency, the rate of return of n = 1, n = 2 and n = 3 of the T-N treatment efficiency were equal to the corresponding ratio is 66 - 71%, 75 - 79% and 79 - 85% respectively.


Keywords: Piggery wastewater, Biogas, Reflux ratio, Bio-filtration, Aeration.


References


  • [1] Cục chăn nuôi (2016), Báo cáo Tổng kết công tác quản lý, chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi năm 2016 theo định hướng tái cơ cấu và triển khai kế hoạch 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.

  • [2] Cục chăn nuôi (2017), Sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2010-2017 và kế hoạch phát triển đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.

  • [3] APHA/AWWA/WEF (1995), Standard methods of for the examination of water and wastewater, 19, ed, Washington, D.C.

  • [4] Ramos A. F., Gómez M. A., Hontoria E. và González-López J. (2007), "Biological nitrogen and phenol removal from saline industrial wastewater by submerged fixed-film reactor", Journal of Hazardous Materials. 142(1), p. 175-183.

  • [5] Cheng Jiayang và Liu Bin (2001), "Nitrification/Denitrification in Intermittent Aeration Process for Swine Wastewater Treatment", Journal of Environmental Engineering. 127(8), p. 705-711.

  • [6] Islam Mohammad N., Park Keum J. và Alam Md (2011), "Treatment of Swine Wastewater using Sequencing Batch Reactor", Engineering in Agriculture, Environment and Food. 4(2), p. 47-53.

  • [7] Nabizadeh R. và A. Mesdaghinia (2006), "Behavior of an Aerated Submerged Fixed-Film Reactor (ASFFR) under Simultaneous Organic and Ammonium Loading", Journal of Environmental Quality. 35(3), p. 742-748.

  • [8] Jácome A., Molina J., Novoa R., Suárez J. và Ferreiro S. (2013), Simultaneous carbon and nitrogen removal from municipal wastewater in full-scale unaerated/aerated submerged filters, 9th International Conference on Biofilm Reactors (IWA), Pari, France.

  • [9] Phạm Thị Hải Thịnh, Phan Đỗ Hùng và Trần Thị Thu Lan (2012), "Xử lí đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp SBR: Ảnh hưởng của chế độ vận hành và tỉ lệ giữa cacbon hữu cơ và nitơ", Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(2B), tr. 153 – 161.

 

Keywords: Nước thải chăn nuôi lợn, Biogas, Tỷ lệ hồi lưu, Lọc sinh học, Sục khí

References

[1] Cục chăn nuôi (2016), Báo cáo Tổng kết công tác quản lý, chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi năm 2016 theo định hướng tái cơ cấu và triển khai kế hoạch 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.
[2] Cục chăn nuôi (2017), Sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2010-2017 và kế hoạch phát triển đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.
[3] APHA/AWWA/WEF (1995), Standard methods of for the examination of water and wastewater, 19, ed, Washington, D.C.
[4] Ramos A. F., Gómez M. A., Hontoria E. và González-López J. (2007), "Biological nitrogen and phenol removal from saline industrial wastewater by submerged fixed-film reactor", Journal of Hazardous Materials. 142(1), p. 175-183.
[5] Cheng Jiayang và Liu Bin (2001), "Nitrification/Denitrification in Intermittent Aeration Process for Swine Wastewater Treatment", Journal of Environmental Engineering. 127(8), p. 705-711.
[6] Islam Mohammad N., Park Keum J. và Alam Md J. (2011), "Treatment of Swine Wastewater using Sequencing Batch Reactor", Engineering in Agriculture, Environment and Food. 4(2), p. 47-53.
[7] Nabizadeh R. và A. Mesdaghinia (2006), "Behavior of an Aerated Submerged Fixed-Film Reactor (ASFFR) under Simultaneous Organic and Ammonium Loading", Journal of Environmental Quality. 35(3), p. 742-748.
[8] Jácome A., Molina J., Novoa R., Suárez J. và Ferreiro S. (2013), Simultaneous carbon and nitrogen removal from municipal wastewater in full-scale unaerated/aerated submerged filters, 9th International Conference on Biofilm Reactors (IWA), Pari, France.
[9] Phạm Thị Hải Thịnh, Phan Đỗ Hùng và Trần Thị Thu Lan (2012), "Xử lí đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp SBR: Ảnh hưởng của chế độ vận hành và tỉ lệ giữa cacbon hữu cơ và nitơ", Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(2B), tr. 153 – 161.