Bui Thi Thu, Nguyen Thi Hong Hanh, Le Dang Ngoc

Main Article Content

Abstract

Abstract: To evaluate the quality of sediments and to select an indicator organism for monitoring heavy metal pollution in river sediments, the sediment samples andCorbicula sp.samples collected in 12 sites along Cau River in Bac Giang and Bac Ninh provinces in January and April, 2018 were analysed for the concentrations of Cu, Pb, Cd in sediments and Corbicula sp.The results showed the highest concentration of Pb in sediment (113.20 - 203.91 mg/kg dried weight), followed by the concentration of Cu (20.22 - 77.34 mg/kg dried weight), and then the lowest concentration of Cd (0.22 - 1.28 mg/kg dried weight). The concentrations of these metals in tissues of Corbicula sp. ranged from 0.04 to 3.73 mg/kg fresh weight. The results also indicated that the concentrations of Pb in sediment and in tissues of Corbicula sp. were higher than the standards prescribed by QCVN 43: 2012/BTNMT and QCVN 08-2: 2011/BYT. Correlation analysis showed that the concentration of Cu in sediment was positively correlated (r = 0.54; p <0.01), Cd in sediment was not correlated (r = 0.27; p> 0.05), and Pb was positively correlated (r = 0.43, p <0.05) with the content of these heavy metals in the tissues of Corbicula sp. Thus, the results of this study initiallyconfirmed that Corbicula sp. could be used as an indicator organism to monitor heavy metal pollution in sediment in Cau River.


Keywords: Heavy metals, Corbicula sp., Sediments, Cau River.


References


 • [1] Maanan M.,2007. Biomonitoring of heavy metals using Mytilus galloprovincialis in Safi Coastal Waters, Morroco.Envir.Toxic., 10 (1002):
  525-531.

 • [2] Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Quýnh và Nguyễn Quốc Việt, 2007.Chỉ thị sinh học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

 • [3] Percy P., 2004. Heavy metal concentrations in the Pacific oyster; Crassostre gigas. Aukland Univeristy of Technology: 116 pp.

 • [4] Cổng thông tin điện tử Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (http://tpbacninh.bacninh.gov.vn).

 • [5] Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng, 2015. Nghiên cứu sự phân bố một số kim loại nặng trong trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu,Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 20, số 4/2015.

 • [6] QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

 • [7] Tổng Cục Môi trường, 2016.Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học động vật đáy không xương sống cỡ lớn.

 • [8] QCVN 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm

 • [9] Nguyễn Văn Đức, 2005. Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 268tr.

 • US EPA, 1997. “Toxicological Benchmarks for Screening Contaminants of Potential concern for Effects on Sediment - Associated Biota, Report of the Sediment Criteria Subcommittee, Science Advusory Board”, ES/ER/TM-95/R4, U.S environmental Protection Agency,
  Washington, DC.

 • Nguyễn Văn Khánh, Phạm Văn Hiệp, 2009. Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng Cd và Pb của loài hến (Corbicula subsulcata) vùng cửa sông ở thành phố  Đà Nẵng, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 1(30).

References

[1] Maanan M., 2007. Biomonitoring of heavy metals using Mytilus galloprovincialis in Safi Coastal Waters, Morroco. Envir. Toxic., 10 (1002): 525-531.
[2] Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Quýnh và Nguyễn Quốc Việt, 2007. Chỉ thị sinh học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
[3] Percy P., 2004. Heavy metal concentrations in the Pacific oyster; Crassostre gigas. Aukland Univeristy of Technology: 116 pp.
[4] Cổng thông tin điện tử Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (http://tpbacninh.bacninh.gov.vn).
[5] Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng, 2015. Nghiên cứu sự phân bố một số kim loại nặng trong trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 20, số 4/2015.
[6] QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.
[7] QCVN 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
[8] Nguyễn Văn Đức, 2005. Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 268 tr.
[9] US EPA, 1997. “Toxicological Benchmarks for Screening Contaminants of Potential concern for Effects on Sediment - Associated Biota, Report of the Sediment Criteria Subcommittee, Science Advusory Board”, ES/ER/TM-95/R4, U.S environmental Protection Agency, Washington, DC.
[10] Nguyễn Văn Khánh, Phạm Văn Hiệp, 2009. Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng Cd và Pb của loài hến (Corbicula subsulcata) vùng cửa sông ở thành phố Đà Nẵng, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 1(30).