Nguyen Thi Hong Hanh, Le Khanh Linh, Pham Hong Tinh, Le Dac Truong, Bui Thi Thu, Truong Minh Tam

Main Article Content

Abstract

Abstract: In order to assess mangrove carbon sink for state management of greenhouse gas emissions/sequestration, provide a scientific and basis for implementing greenhouse gas reduction programs, e.g. REDD, REDD+, carbon stocks in three carbon pools, 1) above ground biomass,
2) below ground biomass and 3) soil were quantified for mangrove forest with dominant species of Rhizophora stylosa, Bruguiera gymnorhiza, Kandelia obovata, Aegiceras corniculatum, Avicennia marina in Hai Lang Commune, Tien Yen District, Quang Ninh Province, following the guideline by IPCC (2006). The results show that carbon accumulated in mangrove soil is about five times higher than the biomass carbon (above ground biomass and below ground biomass). The carbon accumolated in the soil was 124.85 tons/ha; the carbon accumulated in above ground biomass was 26.31 tons/ha; and the carbon accumulated in below ground biomass was 24.35 tons/ha. The total carbon stock in three carbon pools was 175.52 tonnes/ha (corresponding to 607.48 tons of CO2 sequestrated by one hectare of the mangroves). Large amount of carbon sequestrated in mangrove forest is a scientific basis for the development and implementation of mangrove afforestation projects, combined with conservation, sustainable management of mangroves, and the enhancement of mangrove carbon stocks in the coastal areas of Vietnam.


Keywords: Avicennia marina, Aegiceras corniculatum, Bruguiera gymnorhiza, Kandelia obovata, Rhizophora stylosa, greenhouse gases, mangrove forest, carbon sequestration.


Tài liệu tham khảo


 • [1] Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Chủ nhiệm), Bùi Thị Thư, Nguyễn Thị Hoài Thương, Vũ Văn Doanh, Lê Đắc Trường, Hoàng Thị Huê, Lê Thu Thủy, Đinh Văn Thuận, Phạm Hồng Tính, Nguyễn Xuân Tùng, 2016. Nghiên cứu định lượng cacbon tích lũy để đánh giá khả năng tạo bể chứa cacbon của rừng ngập mặn ở vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số: TNMT.04.57/10-15.

 • [2] Nguyen Thi Hong Hanh, Pham Hong Tinh, Mai Sy Tuan, 2016. Allometry and biomass accounting for mangroves Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong and Sonneratia caseolaris (L.) Engler planted in coastal zone of red river delta, Vietnam, International Journal of Development Research Vol.06, Issue, 05 (2016): 7804-7808.

 • [3] Komiyama A., Ong J.E., Poungparn S., 2008. Allometry, biomass, and productivity of mangrove forests: A review, Aquatic Botany, 89: 128-137.

 • [4] IPCC, 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., (eds). Published: IGES, Japan.

 • [5] Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Cái Văn Tranh, 2000. Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng. Nhà xuất bản Giáo dục: 71-74.

 • [6] Nguyen Thanh Ha, Yoneda R., Ninomiya I., Harada K., Tan D. V., Tuan M. S., Hong P. N., The effects of stand-age and inundation on the carbon accumulation in soil of mangrove plantation in Namdinh, northern Vietnam, The Japan society of tropical ecology, 14 (2004):
   21-37.

 • [7] Kauffman J. B., & Donato D., 2012. Protocols for the measurement, monitorring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).

 • [8] Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2009. Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Luận án tiến sĩ sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 • [9] Fujimoto K., Miyagi T., Murofushi T., Adachi H., Komiyama A., Mochida Y., Ishihara S., Pramojanee P., Srisawatt W., Havanond S., 2000. “Evaluation of the belowground carbon sequestration of estuarine mangrove habitats, Southwestern Thailand”, In: Miyagi T. (ed.) Organic material and sea-level change in mangrove habitat, Tohoku-Gakuin University, Sendai, 980-8511, Japan, pp. 101-109.

 • Albright L.J., 1976. In situ degradation of mangrove tissues (Note), N. Z. Journal of Marine and Freshwater Research 10, pp. 385-389.

Keywords: Avicennia marina, Aegiceras corniculatum, Bruguiera gymnorhiza, Kandelia obovata, Rhizophora stylosa, khí nhà kính, rừng ngập mặn, tích lũy cacbon.

References

1. Nguyen Thi Hong Hanh, Pham Hong Tinh, Mai Sy Tuan, 2016. Allometry and biomass accounting for mangroves Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong and Sonneratia caseolaris (L.) Engler planted in coastal zone of red river delta, Vietnam, International Journal of Development Research Vol.06, Issue, 05 (2016): 7804-7808.
2. Komiyama A., Ong J.E., Poungparn S., 2008. Allometry, biomass, and productivity of mangrove forests: A review, Aquatic Botany, 89: 128-137.
3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Chủ nhiệm), Bùi Thị Thư, Nguyễn Thị Hoài Thương, Vũ Văn Doanh, Lê Đắc Trường, Hoàng Thị Huê, Lê Thu Thủy, Đinh Văn Thuận, Phạm Hồng Tính, Nguyễn Xuân Tùng, 2016. Nghiên cứu định lượng cacbon tích lũy để đánh giá khả năng tạo bể chứa cacbon của rừng ngập mặn ở vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số: TNMT.04.57/10-15.
4. IPCC, 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., (eds). Published: IGES, Japan.
5. Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Cái Văn Tranh, 2000. Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng. Nhà xuất bản Giáo dục: 71-74.
6. Nguyen Thanh Ha, Yoneda R., Ninomiya I., Harada K., Tan D. V., Tuan M. S., Hong P. N., 2004. The effects of stand-age and inundation on the carbon accumulation in soil of mangrove plantation in Namdinh, northern Vietnam, The Japan society of tropical ecology, 14 (2004): 21-37.
7. Kauffman J. B., & Donato D., 2012. Protocols for the measurement, monitorring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
8. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2009. Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Luận án tiến sĩ sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
9. Fujimoto K., Miyagi T., Murofushi T., Adachi H., Komiyama A., Mochida Y., Ishihara S., Pramojanee P., Srisawatt W., Havanond S., 2000. “Evaluation of the belowground carbon sequestration of estuarine mangrove habitats, Southwestern Thailand”, In: Miyagi T. (ed.) Organic material and sea-level change in mangrove habitat, Tohoku-Gakuin University, Sendai, 980-8511, Japan, pp. 101-109.
10. Albright L.J., 1976. In situ degradation of mangrove tissues (Note), N. Z. Journal of Marine and Freshwater Research 10, pp. 385-389.