Tran Tan Tien, Dao Nguyen Quynh Hoa

Main Article Content

Abstract

Abstract: In this study, several experiments using data assimilation of the coupled three-dimensional variation (3DVAR) and Local Ensemble Transform Kalman filter (LETKF) in WRF for investigating the geneses of tropical cyclones have been processed. The analysis field obtained from databases including synop, METAR, ships, soundings,... generated inputs from 36h before the recorded tropical cyclogenese up to 72h lead-time. The assimlated sea level pressure (SLP) fields were compared to the inital fields from control forecast (CTL). The results show the anomalous high pressure of +0.4mb in the area surrounding the actual genesis locations. The SLP and wind fields at 10-meter level in the WUTIP 2013 case has been used as an example of the divergence and diversity of multiple members’ tropical cyclone development.


Keywords: Tropical cyclones, tropical cyclogenesis, WRF, data assimilation, 3DVAR, LETKF.


References:


[1] G. Holland, “Chapter 9, Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting,” World Meteorological Organization, Các tập %1 cuûa %2WMO/TC-No. 560, Report No. TCP-31, pp. Geneva, Switzerland, 1993.
[2] Kieu Quoc Chanh, Pham Thi Minh & Hoang Thi Mai (2013), “An Application of the Multi-Physics Ensemble Kalman Filter to Typhoon Forecast”. Pure Appl. Geophys.170: 745-954.(1)
[3] H. T. Mai, “Đánh giá ảnh hưởng của số liệu vệ tinh đến dự báo quĩ đạo và cường độ bão MEGI (2010) bằng phương pháp lọc Kalman tổ hợp.,” Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
[4] P. T. Minh, “Đánh giá khả năng dự báo quĩ đạo và cường độ bão trên Biển Đông hạn 5 ngày bằng mô hình WRF với sơ đồ đồng hóa LETKF,” Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
[5] Kiều Quốc Chánh, 2011, Xây dựng hệ thống đồng hóa lọc Kalman tổ hợp địa phương cho mô hình dự báo thời tiết WRF, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 1S, tr. 17-28.
[6] B. R. Hunt, E. J. Kostelich và I. Szunyogh, “Efficient data assimilation for spatiotemporal chaos: A local ensemble transform Kalman filter,” Physica D., tập 230, p. 112‒126, 2007.
[7] Nicholls, M. E.; Cram, T. A.; Saunders, A.B.; Montgomery, M. T., “A vertical hot tower route to tropical cyclogenesis”, J. Atmos. Sci., NASA/CAMEX, 2006.


 

Keywords: Tropical cyclones, tropical cyclogenesis, WRF, data assimilation, 3DVAR, LETKF.

References

[1] G. Holland, “Chapter 9, Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting,” World Meteorological Organization, Các tập %1 cuûa %2WMO/TC-No. 560, Report No. TCP-31, pp. Geneva, Switzerland, 1993.
[2] Kieu Quoc Chanh, Pham Thi Minh & Hoang Thi Mai (2013), “An Application of the Multi-Physics Ensemble Kalman Filter to Typhoon Forecast”. Pure Appl. Geophys.170: 745-954.(1)
[3] H. T. Mai, “Đánh giá ảnh hưởng của số liệu vệ tinh đến dự báo quĩ đạo và cường độ bão MEGI (2010) bằng phương pháp lọc Kalman tổ hợp.,” Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
[4] P. T. Minh, “Đánh giá khả năng dự báo quĩ đạo và cường độ bão trên Biển Đông hạn 5 ngày bằng mô hình WRF với sơ đồ đồng hóa LETKF,” Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
[5] Kiều Quốc Chánh, 2011, Xây dựng hệ thống đồng hóa lọc Kalman tổ hợp địa phương cho mô hình dự báo thời tiết WRF, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số 1S, tr. 17-28.
[6] B. R. Hunt, E. J. Kostelich và I. Szunyogh, “Efficient data assimilation for spatiotemporal chaos: A local ensemble transform Kalman filter,” Physica D., tập 230, p. 112‒126, 2007.
[7] Nicholls, M. E.; Cram, T. A.; Saunders, A.B.; Montgomery, M. T., “A vertical hot tower route to tropical cyclogenesis”, J. Atmos. Sci., NASA/CAMEX, 2006.