Nguyen Le Trang, Bui Thi Thu Trang, Mai Van Trinh, Nguyen Tien Sy, Nguyen Manh Khai

Main Article Content

Abstract

Abstract: This study used the Denitrification-Decomposition (DNDC) model to calculate greenhouse gas emissions from a paddy rice cultivation in ​​Nam Dinh province. The results show that the total CH4 emission from paddy rice field in Nam Dinh province ranges from 404 to 1146kg/ha/year. Total N2O emissions range from 0.8 to 4.2 kg/ha/year; The total amount of CO2e varies between 10,000 and 30,000 kg CO2e / ha / year. CH4 emissions on typical salinealluvial soils, light mechanics are the highest and lowest on alkaline soils. Alluvium, alkaline soils have the highest N2O emissions and the lowest is the typical saline soils. The study has also mapped CH4, N2O and CO2e emissions for Nam Dinh province.


Keywords: DNDC, Green house gas, agricultural sector, Nam Dinh,  GIS.


References:


[1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia KNK của Việt Nam năm 2014, NXB Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 2018.
[2] D.L. Giltrap, C.Li, S. Saggar, DNDC: A process-based model of greenhouse gas fluxes from agricultural soils, Agriculture, Ecosystems & Environment 136 (2010) 292–300. https://doi:10. 1016/j.agee.2009.06.014.
[3] Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Báo cáo kết quả đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính có hiệu quả tại tỉnh Nam Định”, 2017.
[4] Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia – Bộ TN&MT, Số liệu thống kê khí tượng thủy văn các trạm khí tượng Văn Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình năm 2014, 2015.
[5] Niên giám thống kê tỉnh Nam Định, 2015.
[6] T. Weaver, P. Ramachandran, L. Adriano, Policies for High Quality, Safe, and Sustainable Food Supply in the Greater Mekong Subregion. B.T.P. Loan, N.H. Son, M.V. Trinh, N.T. Thuy, D.T.P. Lan, Chapter 7, ADB, Manila, Philippines, 2019, pp. 178-204.
[7] Mai Văn Trịnh, Sổ tay hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2016.

Keywords: DNDC, Khí nhà kính, Nam Định, Đất lúa

References

[1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kỹ thuật kiểm kê quốc gia KNK của Việt Nam năm 2014, NXB Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 2018.
[2] D.L. Giltrap, C.Li, S. Saggar, DNDC: A process-based model of greenhouse gas fluxes from agricultural soils, Agriculture, Ecosystems & Environment 136 (2010) 292–300. https://doi:10. 1016/j.agee.2009.06.014.
[3] Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Báo cáo kết quả đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính có hiệu quả tại tỉnh Nam Định”, 2017.
[4] Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia – Bộ TN&MT, Số liệu thống kê khí tượng thủy văn các trạm khí tượng Văn Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình năm 2014, 2015.
[5] Niên giám thống kê tỉnh Nam Định, 2015.
[6] T. Weaver, P. Ramachandran, L. Adriano, Policies for High Quality, Safe, and Sustainable Food Supply in the Greater Mekong Subregion. B.T.P. Loan, N.H. Son, M.V. Trinh, N.T. Thuy, D.T.P. Lan, Chapter 7, ADB, Manila, Philippines, 2019, pp. 178-204.
[7] Mai Văn Trịnh, Sổ tay hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2016.