Dũng, L. (2013). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn. VNU Journal Of Science: Education Research, 29(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/494