Mai, ., Hồng, S., Hưng, L., Thoa, ., Bích, N., & Long, L. (2013). Nghiên cứu đề xuất áp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam. VNU Journal Of Science: Education Research, 29(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/495