MINH, Đặng Hoàng; PHƯƠNG, Nguyễn Thị. Tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở. VNU Journal of Science: Education Research, [S.l.], v. 29, n. 2, june 2013. ISSN 2588-1159. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/497>. Date accessed: 05 dec. 2023.