HOA, Nguyễn Thị Phương. PISA và những bài học rút ra cho giáo dục Việt Nam. VNU Journal of Science: Education Research, [S.l.], v. 29, n. 2, june 2013. ISSN 2588-1159. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/499>. Date accessed: 05 dec. 2023.