Nguyễn Thị Phương Hoa

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu khái quát về PISA, dự án nghiên cứu so sánh giáo dục quốc tế lớn nhất từ trước đến nay và tác động của PISA đến hệ thống giáo dục các nước, từ đó phân tích những cơ hội và những bài học cho giáo dục Việt Nam khi tham gia PISA, như:

- Hiểu và tiếp cận được các chuẩn quốc tế về giáo dục;

- Học hỏi được kinh nghiệm giáo dục của các nước đã đạt được những thành tích cao qua các kì PISA;

- Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm đánh giá giáo dục của PISA mà xây dựng được cho Việt Nam một hệ thống đánh giá riêng;

- Tham gia vào mối quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục.

Từ khóa: PISA, nghiên cứu so sánh giáo dục quốc tế, hệ thống giáo dục, chuẩn quốc tế về giáo dục, hệ thống đánh giá.

References

[1] Nguyễn Thị Phương Hoa, Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA): Mục đích, tiến trình thực hiện, các kết quả chính, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4 (2009).
[2] http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_34487_39713238_1_1_1_1,00.html
Nguyễn Thị Phương Hoa, Nước Đức và những bài học rút ra từ PISA, Tạp chí khoa học ĐHQG, số 1 (2010).