Hoa, N. (2013). PISA và những bài học rút ra cho giáo dục Việt Nam. VNU Journal Of Science: Education Research, 29(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/499