HUY, Phạm Quang. Phân tích mô hình RBE và 9 nhân tố định hướng đại học nghiên cứu tại Việt Nam. VNU Journal of Science: Education Research, [S.l.], v. 29, n. 2, june 2013. ISSN 2588-1159. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/500>. Date accessed: 05 dec. 2023.