Huy, P. (2013). Phân tích mô hình RBE và 9 nhân tố định hướng đại học nghiên cứu tại Việt Nam. VNU Journal Of Science: Education Research, 29(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/500