BÌNH, Nguyễn Thanh. Những rào cản chất lượng học tập của trẻ khuyết tật ở Việt Nam. VNU Journal of Science: Education Research, [S.l.], v. 29, n. 2, june 2013. ISSN 2588-1159. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/501>. Date accessed: 05 dec. 2023.