Bình, N. (2013). Những rào cản chất lượng học tập của trẻ khuyết tật ở Việt Nam. VNU Journal Of Science: Education Research, 29(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/501