TÀI, Cầm Tú; THẢO, Vũ Phương. Bàn về hiện tượng thừa từ phủ định trong tiếng Hán và việc dạy học cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam?. VNU Journal of Foreign Studies, [S.l.], v. 26, n. 2, june 2010. ISSN 2525-2445. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/FS/article/view/2545>. Date accessed: 13 apr. 2024.