Cầm Tú Tài, Vũ Phương Thảo

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Hình thức “Thừa từ phủ định” tồn tại trong tiếng Hán thường gây khó khăn và dẫn đến lỗi sai đối với những người học tiếng Hán với tư cách là ngoại ngữ (ngôn ngữ thứ hai). Bài viết tập trung làm rõ một số chủng loại của cấu trúc thừa từ phủ định, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện và nêu ra một số vấn đề có liên quan trong dạy học. Nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu quả học tập, giảng dạy, phiên dịch, nghiên cứu và sử dụng tiếng Hán trong giao tiếp.

Từ khóa: Thừa từ phủ định; cấu trúc; các vấn đề trong dạy học.