Tài, C., & Thảo, V. (2010). Bàn về hiện tượng thừa từ phủ định trong tiếng Hán và việc dạy học cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam?. VNU Journal Of Foreign Studies, 26(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/FS/article/view/2545