THUY, Do Thi Bich. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG 1A + 1B, 2A + 2B TẠI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. VNU Journal of Foreign Studies, [S.l.], v. 34, n. 3, june 2018. ISSN 2525-2445. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/FS/article/view/4270>. Date accessed: 16 oct. 2019. doi: https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4270.