Do Thi Bich Thuy

Main Article Content

Abstract

Nghiên cứu này giới thiệu kết quả điều tra khảo sát ý kiến phản hồi của người dạy và người học về công tác kiểm tra đánh giá các học phần Thực hành tiếng 1A + 1B, 2A + 2B năm học 2016-2017 tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN - ĐHQGHN). Khảo sát cho thấy giáo viên và sinh viên có những phản hồi tích cực về công tác kiểm tra đánh giá các học phần thực hành tiếng 1A + 1B, 2A + 2B, và đặc biệt đánh giá cao tính đa dạng của các phương pháp đánh giá kết quả học tập được áp dụng cũng như đánh giá cao việc kết quả học tập được trả lại cho sinh viên kịp thời để người học có những điều chỉnh phù hợp. Bài báo cũng đưa ra một số đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra đánh giá các học phần thực hành tiếng.