Nguyễn Hòa

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Bài viết nhìn lại sự khác biệt văn hoá Đông - Tây trên một số căn cứ chung nhất như quan niệm về tôn giáo, tri thức, và thời gian, cũng như sự khác biệt trong cái gọi là tính cá nhân và tính tập thể - một phạm trù hay được nhắc đến để giải thích những khác biệt về giao tiếp giữa những con người từ nền văn hoá phương Đông và văn hoá phương Tây. Bài viết cũng lưu ý rằng các khác biệt không nên được nhìn nhận như những phạm trù tuyệt đối. Cần có sự kết hợp giữa con đường nhận thức theo lí trí và tinh thần để có thể có một cuộc sống thực hơn và đầy đủ hơn, và giúp chúng ta tự hiểu mình hơn, nhất là loại bỏ những “điểm mù” nhằm có cách tư duy, nhận thức, và hành sử tốt hơn trong một thế giới đa dạng, thống nhất hữu cơ và luôn thay đổi.

Từ khóa: Tôn giáo, thời gian, đơn thời gian, đa thời gian, (giao tiếp) ít phụ thuộc vào ngữ cảnh (low context), và phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh (high context), tuyến tính, phù hợp (accommodation), chuyển hoá (transformation), tổng thể (holistic), cá nhân, tập thể, dập khuôn (stereotyping), nhị phân, duy vật, quyết định luận.