Phạm Ngọc Hàm

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Bài viết này thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa chữ và nghĩa của các chữ Hán phu, thê, gia, hiếu, giáo… nhằm:

- Khẳng định thêm một bước về tính chất tượng hình, hàm ý văn hoá của chữ Hán.

- Làm nổi rõ quan niệm truyền thống về gia đình của người Trung Quốc qua chữ Hán.

- Góp lời bàn về việc giáo dục con cái, một vấn đề được cả cộng đồng xã hội Việt Nam và Trung Quốc đặc biệt quan tâm.