Nguyễn Huy Kỷ

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Bài Ngữ điệu Anh Việt và ngữ điệu Anh Anh, nhìn từ góc độ ngôn ngữ học đối chiếu chủ yếu đề cập đến giá trị ngôn ngữ của lĩnh vực này trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiếng Anh nói chung, ngữ điệu tiếng Anh nói riêng ở Việt Nam. Việc nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, hệ thống ngữ điệu tiếng Anh ở người Anh (ngữ điệu Anh Anh) và ngữ điệu tiếng Anh ở người Việt (ngữ điệu Anh Việt) sẽ gợi mở nhiều vấn đề mang tính học thuật cho những ai quan tâm đến lĩnh vực ngôn ngữ học đối chiếu - trong đó có tác giả bài viết nhỏ này - về sự tương đồng và khác biệt giữa ngữ điệu Anh Việt và ngữ điệu Anh Anh.