Vu Thi Chin

Main Article Content

Abstract

Mối quan hệ giữa nhà báo và bạn đọc được thể hiện rất rõ trong các tiêu đề dạng câu hỏi. Các câu hỏi trên báo chí không đặt ra mục đích nhận được thông tin phản hồi, ngược lại bản thân chúng đã chứa đựng những thông tin quan trọng. Đó chỉ là cái cớ để các nhà báo hướng tới mục đích tiếp cận gần hơn với độc giả, mong muốn độc giả tham gia vào vấn đề của họ, là người chất vấn, đối thoại cùng họ. Đó cũng là cách nhà báo chuẩn bị tinh thần cho độc giả tiếp nhận một số thông tin, thúc giục họ tiếp cận bài báo, tìm sự đồng tình hay chung ý nghĩ phản đối của họ. Phân tích các dạng câu hỏi trong các tiêu đề và tìm ra những thông điệp, ẩn ý ngầm... mà tác giả muốn truyền tải là mục đích của bài viết này.