Nguyen Van Long

Main Article Content

Abstract

Bài báo tập trung nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chí ngôn ngữ nhằm biên soạn đề thi trắc nghiệm theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Nghiên cứu nhằm triển khai quy trình biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (online) theo chuẩn CEFR, thi trên máy tính thông qua hệ thống elearning Moodle, phục vụ thi kết thúc học phần và thi chuẩn đầu ra. Trên cơ sở hai vấn đề nghiên cứu trên, kết quả giúp hệ thống hoá cơ sở lý luận của việc xây dựng hệ thống tiêu chí và ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh tương thích với Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Kết quả nghiên cứu bao gồm hệ thống các tiêu chí ngôn ngữ để phân loại và quy trình xây dựng đề thi trắc nghiệm.