Thu Hường Đào

Main Article Content

Abstract

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế nói chung và giải quyết các tranh chấp về quốc tế về biển, đảo nói riêng, góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế. Trên cơ sở tập trung nghiên cứu toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp giữa Singapore và Malaysia về chủ quyền đối với Pedra Branca và các đá dưới góc độ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, bài viết sẽ đưa ra đánh giá về việc tôn trọng, tuân thủ pháp luật quốc tế của các chủ thể liên quan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông.