Cảm Lê Văn, Lan Nguyễn Thị

Main Article Content

Abstract

Bằng lý luận về lập pháp hình sự  trong Nhà nước pháp quyền,  bài viết đã đề cập đến việc phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến sự nhận thức khoa học về lập pháp hình sự trong Nhà nước pháp quyền thông qua một loạt phạm trù trong lĩnh vực này như: 1) Sự phân chia các loại văn bản pháp luật hình sự; 2) Cấp độ điều chỉnh của một văn bản lập pháp hình sự; 3) Khái niệm, bản chất và nội hàm của một văn bản lập pháp hình sự tốt; 4) Khái niệm và hệ thống các nguyên tắc của lập pháp hình sự. Và đặc biệt thông qua thực tiễn sinh động của lập pháp hình sự đối với Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi-bổ sung năm 2017), tác giả đã làm sáng tỏ về mặt lý luận nội hàm của Nguyên tắc cơ bản bắt buộc thứ 5 (trong hệ thống 05 nguyên tắc của lập pháp hình sự trong Nhà nước pháp quyền) đáp ứng các tiêu chí cơ bản bắt buộc đối với một văn bản lập pháp hình sự tốt trong Nhà nước pháp quyền.