Trinh Tien Viet

Main Article Content

Abstract

By studying of crime and criminal liability, this article clarifies the role of criminal law in social life, the content of the relationship between crime and criminal liability as the meaning of the issues of the beginning and the end of the criminal law, thereby, indicates the forms of consequences to dangerous acts to society (damage acts to society) when those occur in practice judgement.


Keywords


Crime, criminal liability, criminal law, the beginning, the end


References


[1] Kỷ yếu Tọa đàm khoa học “Những điểm mới của Phần thứ nhất - Những quy định chung trong BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017” do Bộ môn Tư pháp Hình sự, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Hà Nội, ngày 12-7-2017.
[2] Đào Trí Úc, Luật hình sự Việt Nam (Quyển 1 - Những vấn đề chung), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2000, tr.78.
[3] https://study.com/academy/lesson/what-is-criminal-law-definition-purpose-types-cases.html, truy cập ngày 05-3-2018.
[4] Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr.83.
[5] Trịnh Tiến Việt (chủ biên), Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2015, tr.50-51.
[6] https://www.cliffsnotes.com/study-guides/criminal-justice/criminal-law/func tions-of-criminal-law, truy cập ngày 05-3-2018.
[7] Lê Cảm, Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung luật hình sự (Tập III), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2000, tr.22.
[8] Trịnh Tiến Việt, Kiểm soát xã hội đối với tội phạm, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014, tr.233.
[9] Stephen A. Saltzbufg, John L.Diamond, Kit Kinports, Thomas H.Morawetz, Criminal Law: Cases and materials, The Michie Company, Law Publishers, 1994, p.1.
[10] http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/196/articles/3677/public/77-85.pdf (KAUKOAROMAA, Crime and criminal policy, p.1-3), truy cập ngày 05-3-2018.
[11] Http://www.ussc.gov/Guidelines/2009_guidelines, truy cập ngày 05-3-2018.
[12] Nguyễn Ngọc Hòa, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr.8.
[13] Lê Văn Cảm, Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (Phần chung), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr.627-632.
[14] Đào Trí Úc, Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997, tr.695.
[15] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.79.
[16] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Triết học Mác - Lênin, Tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, tr.98.
[17] Trịnh Tiến Việt, Tội phạm và TNHS, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013, tr.3.
[18] Trịnh Tiến Việt, Pháp luật hình sự Việt Nam về miễn TNHS và thực tiễn áp dụng, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013, tr.187-201.
[19] Trần Thị Quỳnh, Miễn hình phạt trong BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017 và một số vấn đề đặt ra, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 1-2018, tr.14.
[20] Phạm Văn Đoàn, Nguyễn Văn Siêm (dịch), Tâm thần học, Nxb. “MIR” Matxcơva và Nxb. Y học Hà Nội, 1980, tr.181-200.