Duc Nguyen Quang

Main Article Content

Abstract

Bài viết chỉ ra khả năng nhầm lẫn giữa phân loại hiến pháp và mô hình hiến pháp. Trong khi phân loại hiến pháp dựa trên sự phân biệt hình thức hiến pháp (cương tính – nhu tính, thành văn – bất thành văn) thì mô hình hiến pháp là kết quả của sự phân hóa quan niệm về hiến pháp trong tiến trình của lịch sử lập hiến. Theo đó, sự phân hóa quan niệm về hiến pháp là một tiến trình tạo ra sự thay đổi hiến pháp xét theo quan điểm thực chất. Tiến trình này thường xảy ra khi các cấu trúc chính trị - xã hội thay đổi, dẫn đến các đặc điểm và nội dung phản ánh của hiến pháp thay đổi, kết quả hình thành nên một mô hình hiến pháp mới. Từ quan điểm này, tác giả sẽ khảo sát và chỉ ra những đặc điểm và nội dung của các mô hình hiến pháp đã có trong lịch sử lập hiến, đồng thời có sự so sánh với các quan điểm đang hiện hành trong giới nghiên cứu.